previous arrow
next arrow
Slider

会长的话

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
  • 本会新闻
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider
教会节期图下载
10月份教会节期图案下载
  1. 马来西亚基督教协会主日
 

更多

  • 9 月                   基督徒聆听导师培训在美里
  • 9 月                   婚前教育在诗巫
  • 8-11/9                第12 届总议会会议在吉隆坡
  • 11(pm)-13/9      礼拜与音乐研习营在诗巫
  • 24-28/9              以马忤斯亚洲区领袖训练会

更多

导读科

1.真理浅说科
2.A Joyful Living
3.丰盛的生命
 

普通科

1.耶稣的生平教训
2.The Life And Teachings of Jesus Christ

初级科

1.马太福音
2.约翰福音
3.使徒行传

4.罗马书