June 13 拉让教师培训学院拜访毕理学院

图:拉让教师培训学院的Walter Umpang Anak Moses 讲师(左四)赠送纪念品给毕理学院语言部主任陈敏娜讲师(左五)

拉让教师培训学院(Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang)TESL语言部组织了对卫理毕理学院进行了教育访问。访问团由四位讲师和 38 名学员组,并由该学院TESL 语言部门的负责人兼TESL 教育讲师 Walter Umpang Anak Moses 先生带领。这次访问使他们对毕理学院所提供的学习设施和课程有更深入的认识。

———————————————————————————————————

更多本会消息可留守:

砂拉越华人年议会面子书:https://www.facebook.com/scacmy/

《卫理报》面子书:https://www.facebook.com/weiLiBao

年会资讯传播部面子书:https://www.facebook.com/icbsarawak/