July 22 诗巫西教区基督徒社会关怀与建兴中学联办[清洁运动]

722 诗巫西教区基督徒社会关怀与建兴中学联办[清洁运动],感谢主赐美好天气,喜乐地捡垃圾,爱护环境人人有责!

———————————————————————————————————

更多本会消息可留守:

砂拉越华人年议会面子书:https://www.facebook.com/scacmy/

《卫理报》面子书:https://www.facebook.com/weiLiBao

年会资讯传播部面子书:https://www.facebook.com/icbsarawak/