10 Oct《卫理报》面子书,你like了吗?

加拿逸逸恩堂林耀杰牧师强力推荐卫理报脸书及网页,你一定不要错过!

 

更多本会消息可留守:

《卫理报》面子书: https://www.facebook.com/weiLiBao

年会资讯传播部面子书:https://www.facebook.com/icbsarawak/

砂拉越华人年议会面子书:https://www.facebook.com/scacmy/